ประกันสังคมเตรียมจ่าย 11 ล้าน เจ็บ-ตาย อุบัติเหตุสงกรานต์

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์เต็มที่ ยอดบาดเจ็บ 2,364 ราย-เสียชีวิต 50 ราย คาดต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนประมาณ 11 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิตและความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคมจากการประสบอุบัติเหตุของผู้ ประกันตนในช่วงสงกรานต์ ว่า ระหว่างวันที่ 11–17 เม.ย.62 รายงานจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ายอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงสงกรานต์ทั้งหมด 2,364 ราย และเสียชีวิตจำนวน 50 ราย

สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะใน ขณะมึนเมา การขับขี่ด้วยความประมาท รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร โดยสำนักงานประกันสังคมประมาณการประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 11,029,445.51 ล้านบาท แยกเป็นค่าทำศพกรณีเสียชีวิตจำนวน1,560,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจำนวน 3,100,112.80 บาท และจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิจำนวน 4,923,551.66 บาท

อย่างไรก็ตามขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ได้ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ที่สะดวกหรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง.